CIE-SEA 2024 Team

Chair

Matthew Ma, Ph.D.,J.D.

Executives

President

Howard Wu

Secretary

Yong Zhou

Webmaster

Mark Ma

Vice President

Fei Cai

Mark Ma

Treasurer

LianZong Wang

Board of Directors

Angelina Huang

Howard Wu

Diane Li

Xiaoxi Wang Ph.D.

Lani Wang

Lisa Guan

Minh Diep

Stephen Lee

Matthew Ma, Ph.D.,J.D.

Wendy Wang

Chengliang Zhang

Jenny Chang

Daniel Ma

Mark Ma

Jie An Ph.D.

Fei Cai

Diane(Dan) Li

Sijian Zhang

Lianzong Wang

Advisors – 2024

James Lee, Ph.D.

Lan Ye

Li Deng, Ph.D.

Jack Peng

Nelson Dong

Jihui Yang, Ph.D.

Conrad Lee

Janice Zahn