CIE-SEA 2019 Team

CIE-SEA 2019 Team

(all are volunteers and many of them not in the photo above)

Chair

Yong Zhou

Executives

President

Daniel Ma

Secretary

Wendy Wang

Vice President

Gina Li

Angelina Huang

Jenny Chang

Treasurer

Diane Li

Board of Directors

Jenny Chang

Dan Li

Daniel Ma

Wendy Wang

Tony Chan

Gina Li

Ed Miao

Xiaoxi Wang

Jiin Chen

Calvin Lin

Tony Tsien

Sijian Zhang

Angelina Huang

Stephen Lin

Robert Wang

Yong Zhou

Staff

James Lee

Mark Ma

Nancy Yang

ShyhChung Lin

Biran Wang

Winson Zhang

Jim Lu

Kai Wang

Yong Zhou

Matthew Ma

Kevin Xie

Committee Chairs

Annual Convention Committee

Jiin chen/Jenny Chang

Membership and Communication Committee

Tony Hsieh/Diane Li (Boeing)

Education Development

Gina Li/Diane Li (Blaze)

Website Improvement and Maintenance

Sijian Zhang/Jiin Chen

APA Youth Scholarship Committee

Daniel Ma/Diane Li (Blaze)

Sponsorship & Fundraising Committee

Angelina Huang/Wendy Wang

Annual Summer Picnic Committee

Jim Lu/Robert Wang

Mentorship

Jiin Chen

Math Contest / Science Fun Committee

Diane Li (Blaze)/Jim Lu

Seminars Committee

Ed Miao/ShyhChung Lin

Regional Asian American Luminary Awards (AALA)

James Lee/Angelina Huang